herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

23 lip 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim III"

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt który skierowany jest do młodych osób w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym do osób niepełniosprawnych zarejestrowanych w PUP w Kamieniu Pomorskim jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dla osób z niskimi kwalifikacjami oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe informacje dostęne są na stronie internetowej PUP w Kamieniu Pomorskim:

Informacje dotyczące Projektu - Aktywizacja osób młodych

czytaj więcej

22 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

Program "Dobry start"

"Dobry start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia oraz w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

czytaj więcej

06 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

Realizacja projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim IV".

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.:

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim IV".


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy", Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


 

czytaj więcej

06 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

PROJEKTY: Kwalifikacje kluczem do sukcesu II oraz Kwalifikacje kluczem do sukcesu III

Stowarzyszenie "Synergia" rozpoczęło realizację projektów, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oba projekty skierowane są łącznie do 900 osób w weiku 18+, zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia. 

 

czytaj więcej

06 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

DOBRE WSPARCIE - informacje o projekcie

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej realizuje projekt pn. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Program skierowany jest do osób niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego). Warunkiem włączenia do projektu jest niski dochód (771 zł przy gospodarwstwie wieloosobowym, 951 zł przy gospodarstwie jednoosobowym).

W ramach projektu oferowane są: sąsiedzkie usługi opiekuńcze, likwidowanie barier architektonicznych w miejscach zamieszkania, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspomagającego, poradnictwo psychologiczne, porady prawne, fizjoterapeuta, szkolenia dla opiekunów faktycznych, opieka wytchnieniowa, wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, grupa samopomocowa).

ZGŁOSZENIA ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM - http://koszalin.caritas.pl/index.php/projekty-i-program/projekty-dofinansowane-z-ue/dobre-wsparcie-system-lokalnych-uslug-spolecznych/  ORAZ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

Anna Grabowska - 500 300 813

Magdalena Pasiowiec - 573 275 141

Agnieszka Miller - 512 780 312

Joanna Zembal - koordynator projektu 607 790 637

 

czytaj więcej

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania