herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Program Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody  uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowych zasadach będzie można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie pocztą) oraz elektronicznej.

W Gminie Dziwnów realizacją świadczenia wychowawczego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3; pokój nr 1, tel. 91 3813786, tel./fax 91 3814282.

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze na nowych zasadach:

Prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., może uzyskać rodzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka lub dyrektor domu pomocy społecznej, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Od 1 lipca 2019r., rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Oznacza to, że na wnioski złożone po 30 czerwca 2019 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Organ właściwy wysyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Wymagane wnioski i dokumenty (w zależności od sytuacji):

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start’’ oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia odpowiednio następujących dokumentów (w zależności od sytuacji):

 • Oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty wychowawczych
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce (najczęściej karta pobytu oraz decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP);
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji oraz wskazujące, które z rodziców sprawuje opiekę nad dzieckiem;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania