herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Uprawnienia do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmian w sytuacji dochodowej spowodowanych utratą i/lub uzyskaniem dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. rokiem bazowym jest rok 2015.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 5 ust. 3 – 3d ustawy
w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej         i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.                              Osoba ucząca się to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r.  wysokość zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:

     a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
     b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia                                                  do ukończenia 18. roku życia,
     c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia                                                do ukończenia 24. roku życia;

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku, załączniki oraz wymagane dokumenty  składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania        osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczeń.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • dzieci pozostających na utrzymaniu osoby w/w w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju dodatków do zasiłku, o który będzie się ubiegać wnioskodawca oraz od sytuacji życiowej rodziny.

Warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego przez osoby samotnie wychowujące dziecko/ci jest przedłożenie dokumentów potwierdzających ustalenie na rzecz dziecka/ci świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:          

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,                                             
b) ojciec dziecka jest nieznany.

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania